BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Chủ tịch: Lê Đăng Bản

Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Na

Ủy viên:

- Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Nguyễn Thị Thu

- Lê Xuân Linh

- Nguyễn Thị Tâm