Tổ trưởng:  Lê Thị Thu - Kế toán

Thành viên:

1- Lê Thị Năm - Văn thư

2- Nguyễn Thị Tâm - Thư viện

3- Trịnh Trung Dũng - Thiết bị

4- Lê Khả Hòa - Bảo vệ

5- Đỗ Thế Dân - Bảo vệ

6- Nguyễn Quốc Hoàn - Bán trú