Giới thiệu chung

1. Tên trường: THPT THƯỜNG XUÂN 2

2. Năm thành lập: 2003

3. Địa chỉ: xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanhh Hóa

4. Điện thoại: 02373 554 025

5. Fax: 02373554078

6. Email: thpt.thuongxuan2@thanhhoa.edu.vn

7. Website: http://thptthuongxuan2.edu.vn

8. Hiệu trưởng: La Thế Hiếu