kiểm tra, đánh giá trình độ năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học trên địa bàn tỉnh.